1974 Kỷ yếu Về nguồn - Khóa 4 Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

Email In PDF

 

KỶ YẾU VỀ NGUỒN 74, DO KHÓA 4 NĂM HỌC 1973 -1974 THỰC HIỆN ĐỂ LƯU LẠI

NHỮNG KỶ NIỆM TRONG NHỮNG NĂM HỌC

DƯỚI MÁI TRƯỜNG TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC...

ĐẦY ẮP NHỮNG KÝ ỨC MỘT THỜI ...

THẬT LÀ DỄ THƯƠNG!...

1974BiaKyYeuVeNguonK4 1

 HongNo

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình: 1974 Kỷ yếu Về nguồn - Khóa 4 Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

 

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 9 2015 20:13