1966 Thu Duc Demonstration Secondary School.

Email In PDF

Thu Duc Demontration là Kỷ yếu viết bằng tiếng Anh và Pháp năm 1966, của trường Đại học Sư phạm Sài Gòn giới thiệu hoạt động năm học đầu tiên tại trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức...

1965ThuDucDemonstration 1

HongNo

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình: 1966 Thu Duc Demonstration Secondary School.

Cập nhật ngày Thứ năm, 24 Tháng 11 2016 04:58