1971 Kỷ yếu "Tiền PhongTổng Hợp" (Khóa 1 Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức)

Email In PDF
 1971BiaKYTienPhongK1
TienPhong 2

Kỷ yếu “ Tiền Phong Tổng Hợp 1965 - 1971” là kỷ yếu đầu tiên của học sinh khóa 1 Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức… Do học sinh biên tập và tự in ấn tại phòng Ấn loát Công Kỹ nghệ của Trường…

 Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình: 1971 Kỷ yếu Tiền Phong Tổng Hợp (Khóa 1 Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức)

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ bảy, 09 Tháng 4 2016 06:35