Phạm Chí Thành - Nguyễn Quang Tuấn
Đại diện khóa 1