Dương Hồng Hiến - Nguyễn Thị Minh Hoàng
Đại diện khoá 6