Tư Liệu

Tiêu đề     Hiển thị # 
1 2006 Vietnamnet phỏng vấn thầy Dương Thiệu Tống Gs. Dương Thiệu Tống
2 1971-1974 Khóa Huấn luyện Giáo Sư các môn Tổng Hợp ở ĐHSP Sài Gòn. Khóa1KMTĐ
3 1973 Thông báo về những điều cần biết cho niên khóa 1973 - 1974. TuLieuKMTD
4 1968 Tường trình Hội thảo Giáo Dục THTH của ĐH Sư phạm SG. TuLieuKMTD
5 1973 Hồ sơ kỳ thi Tú Tài Tổng Hợp của trường TH Kiểu Mẫu Thủ Đức. TuLieuKMTD
6 Dự án về cách tổ chức kỳ thi Tú tài Tổng hợp phần 1 tại TH Kiểu Mẫu TĐ. TuLieuKMTD
7 1974 Hồ sơ thi Tú tài Tổng hợp của trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức. Tư liệu KMTĐ
8 1970 Chương Trình Hướng dẫn học đường của trường TH Kiểu MẫuTĐ. TuLieuKMTĐ
9 Lý thuyết căn bản về Giáo Dục Tổng Hợp ở Việt Nam. GS. Lê Thành Việt
10 1967 Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức được đặt nền móng từ 1941. TuLieuKMTD
11 Báo chí viết về Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức. TuLieuKMTĐ
12 1974 Danh sách học sinh KMTĐ niên khóa 1974 -1975 KMTĐ
13 1970 Trường KMTĐ và cuộc Kiểm nghiệm Chương trình Giáo dục Tổng hợp. TuLieuKMTĐ
14 Xóa ĐHSư PhạmSG
15 Sự diễn tiến của chương trình Giáo dục Trung học Tổng hợp Việt Nam Gs. Dương Thiệu Tống
16 1965.3 Dự án đại cương Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức ĐHSưPhạmSG